Hayen Paris

Privacy statement

Hayen-Paris hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hayen-Paris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft of met ons contact wenst op te nemen, kan dit via het email account info@hayen-paris.com  

Waarom registreren we uw persoonsgegevens
Hayen-Paris verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te kunnen aanbieden en om zaken met u af te handelen.

Welke gegevens registreren we
Het gaat om gegevens die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. We registreren onder andere :
 • Contactgegevens (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, email adres, telefoonnummer)
 • Zoekcriteria (te koop of te huur, type vastgoed, locatie, budget, oppervlaktes, opmerkingen)
Hoe beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :
 • Enkel werknemers die een zakelijke reden hebben, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze worden verplicht het vertrouwelijke karakter ervan te eerbiedigen;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze beleidsinformatiesystemen ;
Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven.

Mededeling van uw persoonlijke gegevens
U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met door ons geselecteerde derde partijen:
 • Indien dat opportuun is om één van de doeleinden te verwezenlijken van deze privacy verklaring;

 • Indien Hayen-Paris of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens één van de overgedragen activa kan zijn;

 • Indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Hayen-Paris, onze klanten of anderen te beschermen.
Uw toestemming
Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Hayen-Paris.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar en van andere websites. We kunnen niet garanderen dat andere websites dan onze websites uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen bescherming dient u de privacyverklaring van andere websites te lezen en te lezen wanneer u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan onze websites.

Bewaarperiode
Hayen-Paris bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Ook heeft u het recht om een kopij van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het e-mailaccount info@hayen-paris.com  of een brief te richten aan Hayen-Paris BV, Huidevettersstraat 21, 2000 Antwerpen.

Direct marketing
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing.